Přijímací řízení – zápis

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá na jaře formou dne otevřených dveří v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Datum zápisu určuje ředitelka školy a bude zveřejněn nejméně 1 měsíc předem. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.                  Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.                                                        Po ukončení zápisu budou rodiče do 30 dnů informováni, zda je jejich dítě do MŠ přijato. Poté se dostaví do MŠ a vyzvednou si rozhodnutí o přijetí dítěte, evidenční list dítěte, formuláře pro úhradu školného a stravy. Domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.