Přijímací řízení – zápis

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá vždy na jaře během měsíce května. Datum zápisu určuje ředitelka školy a je zveřejněn vždy nejméně 1 měsíc předem. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud je volné místo. Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku a další formuláře obdrží rodiče u zápisu, pokud se přihlašují mimo termín zápisu, vyzvednou si vše u ředitelky školy. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  K zápisu je potřeba přinést občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad o jeho očkování. Po ukončení zápisu budou rodiče do 30 dnů informováni, zda je jejich dítě do MŠ přijato. Poté doručí do MŠ vyplněné formuláře. Domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy – nejdříve však od 1.9.