Žluté rybičky

Děti ve věku od 4 do 6 let

Ve třídě Žlutých rybiček je 20 předškolních dětí. Klademe proto důraz na rozvoj všech potřebných znalostí a dovedností, které souvisejí s přípravou na základní školu. Děti tráví co nejvíce času venku v přírodě.

Vaši předškoláci jsou v oblastech každodenního života připravováni na školní docházku během řízené činnosti a v průběhu ranních a odpoledních chvilek spolu s mladšími dětmi, kterým se učí pomáhat, respektovat je, a kteří se zase od nich mnoho přiučí. Jde především o sebeobsluhu, přivyknutí určitému řádu a režimu, respektování společných pravidel, komunikace s mladšími dětmi, vrstevníky i dospělými, rozvoj tělesné zdatnosti, pozorování přírody a věcí kolem sebe, výtvarné, rukodělné a hudební činnosti, řečové dovednosti apod.

Je však důležité mít také chvíle „pro sebe“, kde se může předškolák lépe soustředit a pracovat na úkolech přiměřených jeho věku – více rozvíjet grafomotorické dovednosti, předmatematické myšlení, sluchovou a zrakovou analýzu a syntézu, prostorovou představivost atd.