Přijímací řízení – zápis

Naše mateřská škola rodinného typu přijímá všechny děti – zpravidla ve věku od 3 let – bez ohledu na bydliště i spádovou oblast. Dětem poskytujeme klidné rodinné prostředí, zaměřujeme se na pohyb a všestranný rozvoj pohybových dovedností.

Děti od 4 let mají 1x týdně lesní den. Ve školce je také keramická dílna, kterou využívají předškoláci. Pro všechny nově přijaté děti je ve druhé polovině června vždy uspořádáno seznamovací dopoledne.

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá vždy na jaře během měsíce května. Přesný datum zápisu určuje ředitelka školy a je zveřejněn vždy nejméně 1 – 2 měsíce předem. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud je volné místo. Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů.

Přihlášku a další formuláře obdrží rodiče u zápisu, pokud se přihlašují mimo termín zápisu, vyzvednou si vše u ředitelky školy. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

K zápisu je potřeba přinést občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad o jeho očkování. Po ukončení zápisu budou rodiče do 30 dnů informováni, zda je jejich dítě do MŠ přijato. Poté doručí do MŠ vyplněné formuláře. Domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy – nejdříve však od 1.9. nového školního roku.