Hlavní cíle

Mateřská škola Rybička se zaměřuje na výchovu dětí na základě křesťanských tradic. Důležité je poznávat a přijímat kvalitní společenské a morální hodnoty, učit se pomáhat, spolupracovat, být solidární a tolerantní ke vnímání potřeb druhých, mít úctu ke stvoření ve všech jeho formách, objevovat důvěru v sebe i v ostatní, mít radost ze společenství.

Předškolní období je klíčovým údobím, kdy dítě poznává, co je v jeho životě zajímavé a důležité, učí se rozvíjet všechny oblasti své bytosti. V mateřské škole klademe důraz na to, aby děti vyrůstaly v podnětném prostředí, kde mohou všestranně rozvíjet své biologické, psychické, sociálně-kulturní i enviromentální schopnosti.

Při naplňování cílů čerpáme mimo jiné z návštěv a slov pana faráře, které pak dále rozvíjíme do jednotlivých činností a aktivit. Obecná sdělení konkretizujeme přiměřeně věku dětí a tvůrčím způsobem dětem zpřítomňujeme (hry, dramatizace, výtvarná tvořivost).

K naplňování druhého cíle využíváme pestrou nabídku aktivit a činností, které zahrnují všechny oblasti možného rozvoje dětí. Využíváme přitom práce s integrovanými bloky – kdy děti mohou dané téma uchopit prostřednictvím smyslů, rozumu, pocitů, pohybu, vlastní tvořivosti apod.

A3-plakat-publicita