Příspěvek škole – školné

Školné pro školní rok 2023/2024 je 800 Kč za měsíc a jedno dítě, v červenci a v srpnu se platí poloviční částka, tedy 400 Kč za každý měsíc.

Číslo účtu pro úhradu:

2 1 6 3 4 3 0 1 / 0 1 0 0

Variabilní symbol = prvních šest pozic rodného čísla dítěte, specifický symbol = 262 304, konstantní symbol nemusí být uveden. Platby posílejte vždy v aktuálním měsíci – za nové děti začínají platby vždy až v září!

Osvobozen od úhrady bude pouze ten zákonný zástupce dítěte, který doloží potvrzení o pobírání tzv. dávky hmotné nouze, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. Vše je nutno písemně doložit.

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), lze předškolní vzdělávání poskytovat za úplatu ve všech mateřských školách bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem.